Ödetorp under Bjärka-Säby och underliggande arrendegårdar

Inventeringen utförd av en studiegrupp under ledning av Hans Gustafsson och Brita Petersson
Numret efter torpnamnet är det nummer som står på den uppsatta skylten.

Kullen

21 Löten

22:1 Tjugmålen

22:2 Tjugmålen

23 Lilla Tjugmålen

24 Stensäter

25 Nysäter

26 Rosendahl

27 Löfhagen

28 Röksbro

29 Lilla Tolemålen

 

Direkt under Bjärka-Säby

Kullen
Sydväst om Gatan vid vägen till Storängen.

Löten           Nr 21
Torpet Löten under Torpa var beläget c:a 500 meter väster om Lugnet. I husförhörslängder för Vist socken omnämnes torpet först år 1800, det torde dock ha anlagts långt tidigare. Löten räddades från fullständigt förfall och rivning av godsägare Oscar Ekman, som på 1920-talet flyttade torpet (nedmonterat) till Fornhemmet. På 1980-talet byggdes det upp och renoverades av Hembygdsföreningens medlemmar.

Tjugmålen         Nr 22:1
Tjugmålen var beläget c:a 400 m norr om nuvarande Tjugmålen. Det bestod av tre torpställen. Två av dessa, här kallade 22:1 och 22:2, låg alldeles intill varandra och hade gemensam gårdstomt. Dessa två ställen benämnes från 1850-talet Stora Tjugmålen. Det tredje torpstället låg c:a 200 m ytterligare åt nordost med benämning Lilla Tjugmålen. Tjugmålen tillhörde tidigare Grebo socken, vid ändrad sträckning av sockengränsen, kom Tjugmålen att tillhöra Vist socken från och med 1 Januari 1888. Tjugmålen är en mycket gammal plats. Enligt Natan Lindqvist: Bjärka-Säby Ortnamn är platsen nämnd i bevarade arkivhandlingar från 1580-talet.

Tjugmålen          Nr 22:2
I husförhörslängder benämnes detta torp Tjugmålen ibidem.
Angående belägenhet och synliga rester, se torp nr 22:1

Lilla Tjugmålen  Nr 23
Lilla Tjugmålen var beläget c:a 200 m NO om de båda tjugmålstorpen 22:1 och 22:2. Lilla Tjugmålen tillhörde tidigare Grebo socken, från 1 januari 1888 tillhör torpstället Vist socken på grund av ändrad sträckning av sockengränsen. Lilla Tjugmålen finns omnämnt i arkivhandlingar från 1651, torpet torde dock ha anlagts långt tidigare.

Stensäter       Nr24
Torpet Stensäter var beläget c:a 600 m nordost om gamla Stora Tjugmålen. Det tillhörde tidigare Grebo socken, när en ändrad sträckning av sockengränsen ägde rum 1887-1888 kom Stensäter att tillhöra Vist socken. Platsen där torpet låg ligger alldeles intill nuvarande sockengränsen mellan Grebo och Vist. Något säkert årtal för torpets upptagande har ej kunnat fastställas, med säkerhet var torpet etablerat vid senare delen av 1700-talet.

Nysäter            Nr25
Nysäter var beläget ungefär mitt emellan Tjugmålen och Häradssveden, c:a 300-400 m i nordostlig riktning från vägen mellan dessa båda ställen. Den forna stigen som leder fram till platsen kan följas än i dag (2000), den är dock svårt demolerad av skogsmaskiner.
I augusti 1996 gjordes en undersökning av platsen av ett 10-tal medlemmar i Wist hembygdsförening. Vi kunde därvid fastställa läget för stuga, källare och vattenkälla. Enligt gamla ortsbor som var med vid detta tillfälle fanns endast mycket små åkerlappar vid Nysäter. Stället hade nog mer karaktär av backstuga. Nysäter tillhörde t.o.m. år 1887 Grebo socken, därefter Vist socken.

Lilla Tolemålen        Nr 29  
Torpet Lilla Tolemålen under Kringstorp i Vist socken var beläget utefter vägen Kringstorp- Skår, ca 1 km från förutvarande Banketorps järnvägsanhalt och omedelbart söder om Stora Tolemålen.
I husförhörslängd för Vist socken nämnes Lilla Tolemålen omkring 1810. Sista familjen i torpet flyttade därifrån 1878 varefter jorden lades till Stora Tolemålen.  

Under Kringstorp

Rosendahl       Nr 26
Torpet Rosendahl under Kringstorp, Vist socken, var beläget 2 km sydväst från Kringstorp i riktning förbi Eketorp.
Ur ”Bjärka-Säby gårdsarkiv” i Vadstena landsarkiv: ”Rosendahl hette ett torp som var upptaget i Kringstorp hage längst i vester, där dess egor stöta samman med Lilla Mörken eller Långmörken”.
Enligt kyrkoböckerna har det upptagits först i början på 1800-talet.

Löfhagen         Nr 27
Torpet Löfhagen under Kringstorp var beläget mellan Rosendahl och Tolemålen till höger inne i skogen utefter vägen mellan förutvarande Banketorps järnvägsstation och Tolemålen.  
Torpet anlades under greve Salzas tid i början av 1840-talet av en Carl Magnus Palmqvist som svedjade och odlade här.

Under Hedingstorp

Röksbro    Nr28
Torpet Röksbro under Hedingstorp i Grebo socken var beläget på den plats där nuvarande Sjöberga är uppbyggt.