Utdrag ur Bjärka-Säby ortnamn

Sammanställning över torp och gårdar i vists socken. Ett utdrag ur Nathan Lindqvists avhandling om Bjärka-Säby ortnamn

Utfört av Tyra Karlsson och Ingmar Carlsson 1970. 
Anm.: Många till Sturefors hörande namn saknas. SOE
 
AdolfsborgTidigare kallat Ekelund. Lägenhet på Skog sydväst om byn nära Vässentorpsgränsen, troligen på samma plats som den medeltida gården Sydhran Eke. Namnet har givits efter rättaren Lars Adolf Larsson f. 1838.
AndersboUndantagstorp på Stafsäter.
AspdalVilla på Aspebråten snett emot Lugnet.
AspebråtenOfta förkortat till Bråten – ”beläget uppå Selgesätters eller Skougs ägor”. Torp.
Asplund 1Lägenhet på Skog, söder om byn
Asplund 2Numera rivet torp på Tolebo.
Banketorp1/4 mantal arrendegård på Bjärka-Säby.
BarkesvedIbland Barksved. Arrendegård på Hållingstorp.
BergetI dagligt tal även kallat Hjälms:
1. Grenadiertorp på Göttorp.
2. Äldre namn på Eriksberg.
Berglundtorp på Kringstorp.
BjärkaNamnet uttalas endast i sammansättningen Bjärka-Säby. Jfr också ängsnamnet Bjärkan.1 mantal, avhyst under Säby, vilket har legat strax öster om Stångån mitt emot Djurgården vid ett ställe där ån gör en liten krök mot öster på en ungefärlig linje Göttorp?Säbybro. Enligt kartor av år 1685 och 1784 skall Biärca gårdsställe ha legat på detta område söder om ett numera nedrivet tegelbruk. Numera förekommer namnet Biärka endast som första led i Bjärka-Säby, vilket är ett på 1870-talet gjort namn på godset och järnvägsstationen, bildat av namnen på, godsets ursprungliga huvudgårdar Bjärka och Säby.
BjärkanÄven kallad Bjärkängen, och ? mera sällan ? Bjärkängarna eller Bjärkorna. Numera delvis odlad äng på Bjärka gårds gamla område.
Björkelund 
BomansstuganStuga på Stafsäter.
BomanstorpTvenne torp på Säby. Det äldsta och nordligare, ett f d grenadiertorp, säkerligen motsvarande Gambla Knechtetorpet, som är känt från 1685.
Bomtorp StpBostorp
BorrtorpFörr grenadiertorp, nu skogsarbetarbostad på Kringstorp.
BorseboTorp på Styvinge, tidigare tillhörande Säby.
BosbackenEn numera riven stuga på Skogs gärde väster om Stångån. Namnet bose, som ofta används om rackare, hudavdragare, bödelsdräng. En hudavdragare har i ännu levande mans minne bott i Bosbacken.
BosholmeHolme i Stångån, väster om Kvarntorpet, på vilken Bo Jonsson Grip har haft sin bostad. Rester av grundmurar och källarvalv finns ännu kvar av den forna borgen som bar namnet Bjärkaholm.
BrahusNumera rivet undantagsställe på Skogs skattegård.
BresättersängenNumera okänt namn på äng på Styvinge mellan Ebbetorp och Hjortkälla.
BrinkenKnekttorp på Markustorp.
BrokaGård i Vist, som Bo Jonsson Grip den 17/1 1370 bytte till sig av Staffan Arvidsson.
BrommetorpFörr torp, nu arrendegård på Säby. Nämnt första gången 1379.
BuskstuganNumera riven stuga på Stafsäter på vägen mot Kuseboholm.
ByrstorpUrsprungligen säteri, vilket år 1402 tillsammans med Säby och flera gårdar inlöstes av Bo Jonsson Grips arvingar från Tomas von Vitzen.
BäckUrsprungligen hemman, sedan torp som omväxlande räknats till Hofvetorp, Säby och Vässentorp. Numera rivet.
BäckUnder Sturefors. Beläget vid Ringetorp. (Lagd till denna lista 2013-11-30.)
BäckfallPå den del av Hedingstorp, som numera hör till Säby.
CedersbergÄldst kallat Djursberg. Fordom ett mantal frälse av Hofvetorp, genom Carl Persson förvandlat till säteri år 1669 med Hofvetorps by som underlydande.
DalaHemman på 1/8 mantal, som nämndes år 1402 bland de gårdar som Bo Jonssons arvingar inlöste från Tomas von Vitzen. Vid arvskifte 1619 nämnes hemmanet bland Säbys ”ladegåre”. Tillhör numera Sturefors.
DalshultHemman på 1/4 mantal, troligen detsamma som Dal vilket 1402 inlöstes av Bo Jonssons arvingar av Tomas von Vitzen. Den räknades bland Säby-gårdarna under 1600-talet men såldes 1709 till Sturefors.
DaminTorp på Stafsäter.
DengilsmalaArrendegård som Bo Jonsson bl a fick i utbyte vid jordaskifte med Vists kyrka. enligt brev av den 27/5 1403.
DikaretorpetSannolikt samma torp som senare kallades Clemmetstorp ? se Klämstorp.
DjurgårdenEn norr om slottet och Stångån bef. hjortpark.
DrängsmålaEller Drängsmålen, torp, som på 1500-talet nämnes bland Säbys ”törpastäder” Det var beläget på Göttorps ägor.
DunderhultFörr torp, nu undantagsställe på Säby.
DånehallFörr torp, nu statarebostad på Hofvetorp.
Ebbetorp1/8 mantal hemman. Möjligen identiskt med Aebbethorp, som år 1336 vid arvsskifte mellan Birger Jonsson och hans broder Johan Mörske tillföll den senare. 1619 nämnes gården som en. av Säbygårdarna.
EketorpEller Ektorp, förr även kallat Stubbetorp. Torp, nu skogsarbetarboställe på Kringstorp.
EriksbergFörr torp, nu skogsarbetarbostad på Skälstorp.
EriksholmFörr även kallat Erkestugan, villa sydväst, om Styvinge på gränsen mellan. denna gårds och kyrkoherdeboställets mark.
FagerhultTorp under Sturefors på Dalshults ägor
FallasäterÄven kallat Säter, gård som Bo Jonsson tillbytte sig, troligen i två omgångar, dels av Staffan Avidsson dels av Vists kyrka enligt brev av den.7/5 1403. Gården torde ha legat nära Stångån, antingen mellan Risnäs och Skälstorp på östra eller Skogs norrgård och Hofvetorp på västra stranden.
Fallemo LillaTorp på Säby, vilket förta gången nämns i Sofia Stenbocks jordebok 1651.
Fallemo Stora1/4 mantal på Säby.
FarsboNumera raserad gård, som lagts till Stafsäter.
FilbackenTorp på Vists prästgårds ägor väster om Seltorp.
FiskarstuganTorp på Cedersberg strax norr om Säby bro.
FiskvikTorp på Stafsäter strax nordväst om Pirum.
FlådraNumera rivet torp på Persbo i Skeda socken.
ForsaEn ström med kvarn ? troligen på den plats där Sturefors nu ligger ? vilken Bo Jonsson på 1370-talet enligt brev den 27/5 1403 bortbytte till kyrkan i Vist.
FredriksbergUndantagsställe på Karsnäs.
FredriksdalNumera avhyst torp, som hört till Skogs skattegård och legat vid stora vägen mellan Lugnet och Sälgsäter.
Gambla kyrkioEn gård i Vist socken, kallad Gambla kyrkio, som 29/1 1402 nämnes bland de egendomar, som Bo Jonssons arvingar inlöste från Tomas von Vitzen. Är troligen identisk med det Kirkisaeter, son, Bo Jonsson 17/1 1370 tillbytte sig av Staffan Avidsson. Då en ny kyrka byggdes i Vist strax efter 1350, kunde Kirkiosaeter 1370 mycket väl, utan risk att förväxlas, hänföra sig till den förutvarande kyrkan, men ytterligare 30 år därefter var tillägget Gambla, tydligen nödvändigt för undvikande av förväxling. Gambla kyrkio är således sannolikt en ellips av Gambla Kirkiosaeter och bör ha legat i närheten av Vist gamla kyrka. Var denna varit belägen är numera icke känt. Bland platser, som kunna komma i fråga, kan man närmast tänka på Kyrkängen i Skog, d.v.s. platsen för nuvarande Ålderdomshemmet Källsäter och Skogs Norrgård. Härför talar blott det ovannämnda Kirkiosäter, vilket med stor sannolikhet bör förläggas till Kyrkängen utan även gårdens höga attungstal, vilket är ett indicium på att gården bör inrangeras i Skogs stora by. Jfr Rosman I: 268, 274.
GasarpGård i Vist, som troligen redan under Bo Jonssons tid och med säkerhet senare under 1500? och 1600?talen hörde till Bjärka-Säby?komplexet, men såldes till Sturefors 1709.
Gatan 1Torp på Säby mellan Stora Hagen och Landamäre.
Gatan 2Numera raserad backstugan mellan Göttorp och grenadjärtorpet Berget, förr även kallad Göttorpegatan.
Gatstugan 1Undantagsställe, nu skogsarbetarebostad på Torpa invid Smalkärren.
Gatstugan 2Ett numera ? sedan 1880-talet ? rivet torn på Torpa ägor vid avtagsvägen till Gunnarsbo. och söder om denna (se Ek 1878).
GladhemNamn Då ett numera rivet tillbygge på södra gaveln av Stavsäters byggnad. Troligen ett skämtsamt uppkallelsenamn efter gårdsnamnet Gladhem (i Ö.Stenby ?). Anledningen till namnet skall enligt traditionen ha varit den, att nämnda flygel, som ursprungligen var bostad för General Boys adjutanter och senare för godsets tjänstemän, förr var skådeplatsen för ett mycket glatt liv med spel, dans och sång.
Grindstugan 1Numera rivet torp på Torpa. Låg vid en grind på landsvägen i stora Torpabacken, där vägen till skolan nu går.
Grindstugan 2Numera rivet mindre torp på Ringsnäs. Låg vid en grind, där vägen till Ringsnäs tager av från Vässentorp-Karsnäs-vägen.
GruvstuganUndantagsställe på Hovetorp. Förr bostadshus för gruvarbetare, nu Ålderdomshem.
GråboSkämtsamt binamn på den sydligaste statarstugan i Vässentorp, av somliga meddelare kallad Vässentorps Sörgård.
Gräshorva3/8 mt1 frälse, lagt till Vässentorp.
GrönlundLägenhet på Skogs Sörgård bredvid Nysäter, väster om Brahus. Namnet är föranlett av en stor körsbärsskog som ligger bredvid stugan,.
GrönsvedÄldst Åkertäppa, sedan torp på Persbo (Skeda socken) ut gård på Stavsäter.
Gunnarsbo1/4 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Gyringe qwernEn kvarn. som Bo Jonsson enligt köpebrev frän 1370 förvärvade av Staffan Avidsson, och som legat vid Skälstorpsfallet. Möjligen identisk med Gillingisfors.
GöttorpArrendegård, på Bjärka-Säby, delvis lagd till huvudgården.
HaghaGård som omnämnes den 5/10 1371, då Bo Jonsson av Sigrid Håkansdotter och hennes man bl.a. tillbytte sig ”nio attunge i Hagha”. Gårdens belägenhet är nu okänd, men man torde böra med en av prof. Arenander uttalad förmodan, att den legat i sydligaste delen av Storängen strax söder om den sydligare av Utuddarna, varest prof. Sernander påträffat gamla odlingsområden och andra tecken på äldre bebyggelse. Gårdens höga attungtal stöder denna förmodan, enär en så stor gård svårligen kan placeras på något annat ställe av Bjärka-Säby-komplexet. Jfr Sernander I: 46 ff.
Hagalund 1Lägenhet å Skog söder om byn, mellan Nybygget (Knagglekulle) och Ekelund.
Hagalund 2Numera rivet torp å Tolebo (Stafsäter) strax söder om Asplund.
Hagen LillaFörr torp, nu undantagsställe, vars jord lagts till Stora Hagen.
Hagen StoraTorp på Säby norr om Landamäre. Som en egendomlighet kan påpekas, att torpet ligger ett stycke öster om Storängen, där det gamla Hagha förmodas ha legat.
HaganäsGård i Markustorp, 1/4 mtl mitt emot nuvarande järnvägsstationen.
HamraVid bron över Kinda kanal, vid slussarna. Hamralund, Hamradal. Ej nämnt i Lindqvist ortnamnsförteckning.
HjortkällaNumera nedrivet, äldst till Säby, senare till Styvinge hörande torp, som var beläget väster om Ebbetorp.
Hiulabäks malaEtt torp i Vist, som Bo Jonsson 1370 tillbytte sig av Staffan Arvidsson. Platsen är numera okänd, men bör ha legat vid en av de genom socknen flytande större bäckarna. Hornsbäcken (nu ? Kinda kanal) eller möjligen Jutebäcken från sjön Juten till Stångån strax väster om Sturefors. Det torde dock knappast kunna identifieras med nuvarande Jubäck, enär mitt för detta intet fall finnes eller kan ha funnits, som kunnat driva en aldrig så liten kvarn.
Hjälmstugan 1Backstuga på Skälstorp. Stugan har fått sitt namn av en soldat med detta namn som bott där.
Hjälmstugan 2En numera försvunnen stuga i Hjälmängen på Skog.
HovetorpUtgård till Bjärka-Säby.
HolmstuganNumera riven undantagsstuga på Skog, sydväst om Asplund vid . En gubbe vid namn Holm bodde i stugan omkring sekelskiftet.
HultetFörr även kallat Hultslätt och felaktigt Hytteslätt. Numera rivet torp på Vässentorp mellan gården och Lorstugan.
HumpenFörr torp, nu arrendegård på Skälstorp, förr kallat Humpsveden.
HusbyHemman som förvärvades till Bjärka-Säby på 1700-talet, men som såldes därifrån i slutet av 1800-talet. Husby (Husaby) var ursprungligen namnet på såväl detta hemman som på Vist socken. Husaby wijsth är en av benämningarna på socknen under 1300-talet. Från mitten av 1400-talet användes endast Vist.
Hybbeln 1Torp på Bjärka-Säby sydost om Stora Fallemo.
Hybbeln 2Gammalt torp, som legat något norr or, det nuvarande på Torpa gärde strax väster om Torpavägen. Raserades redan före 1696.
HåkantorpTorp på Stafsäter.
Hållingstorp1 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
HäradssvedenFörr torp nu, arrendegård på Torpa utmark. RT90: O 1501064; N 6460032
HässlekullaTorp på Stafsäter.
HästemonFörr torp, nu arrendegård på Hållingstorp.
HögmoSkogvaktareboställe på Säby.
HöghsäterEn egendom, vare ena hälft Bo Jonsson den 17/1 1370 tillbytte sig av Staffan Avidsson. Uppräkningarna av jordarna på östra sidan av ån börjar norr ifrån, antagligen är förhållandet detsamma med egendomarna på östra sidan. Den börjar med Kirkiosaetre och fortsätter med Höghsaetre. Det förra kan möjligen identifieras som nuvarande Skogs norrgård. Mitt emot ligger det nuvarande Källsäter nedanför en högt belägen säter med spår av gammal bebyggelse. Marken stiger starkt mot en hög platå, varför namnet Högsäter bör ha passat mycket bra.
Ingatorp Äldst IngäldstorpEn gård som troligen är identisk med det Ingaelstorp, som den 29/1 1402 inlöstes av Bo Jonssons arvingar från Tomas Von Vitzen. Vid arvsskiftet 1455 tillföll gården Bylowska släkten och gick sedermera till släkten Natt och Dag. Gården försvinner på 1600-talet ur släktens arvshandlingar och jordeböcker. Möjligen identiskt med torpet Inge på Sturefors.
IsaksbergLiten stuga på Vist komministerboställe i närheten av Lugnet. Även kallat Ruseberg. En gubbe vid namn Isak har bott i stugan. Han var ganska supig och berusade sig ofta.
JonsäterNumera försvunnen gård, som Bo Jonsson 1379 tillbytte sig av Vist kyrka, och som ännu 1619 nämnes bland Säbys ”ladegåre och torp”. Den förekommer senast i handlingar från 1640.
JordstorpNumera – sedan 1709 – till Sturefors hörande hemman, som redan 1379 kom i Bo Jonssons ägo och därmed införlivades med Bjärka-Säby komplexet.
JubäckTorp på Sturefors ägor. Ligger vid en bäck, som kommer från sjön Juten.
Kalvsveden Förr även kallat Kalfhagen. Torp på Stafsäter.
KammarboEn liten stuga i sydligaste hörnet av Markustorp bredvid Smula. Låg kroppåsstuga innehållande endast en liten kammare.
Karsnäs1/2 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
KattsäterNumera rivet torp på Vist prästgård, beläget vid Hovetorpsvägen på gränsen till Skogs norrgård, och således möjligen en del av det gamla Kirkiosäter. Den siste torparen kallades enligt uppgift för Katten i Hagen. Detta namn torde vara ett på torpnamnet bildat sekundärt öknamn.
KlintNumera till Sturefors hörande gård, vilken förr tillhört Bjärka-Säby. Redan 1379 köpte Bo Jonsson jord i Klint. Gården skildes emellertid från Bjärka-Säby?komplexet redan i mitten av 1500-talet, var senare ånyo därmed förenad under några årtionden, men såldes slutligen år 1709 till Sturefors.
KlovstenNumera till Kuseboholm i Vårdnäs hörande torp, som förr till hört Stafsäter.
KnaggelstenNumera rivet torp i hagen öster om Cedersberg.
KnutsmalaEn av de till Vist kyrka hörande egendomar som Bo Jonsson 5/5 1379 tillbytte sig av kyrkan. Ställets belägenhet är numera okänd. Möjligen är det identiskt med Mumsmålen, enligt förmodande av professor Arenander.
KockhemmetEtt torp, som enligt karta 1685 låg på platsen för det nu varande 1.?wndw,,??9.re. Stället beboddes enligt beskrivning till kartan av en ”kock på lijfztijdz frijheet”.
KolbottenFörr torp, nu undantagsstuga på Tjugumålen. Förr även kallat Häradstorp.
KopparhultNumera rivet torp på Stafsäter bredvid Sörängen. I ännu levande personers minne har det bott kopparslagare i trakten, bl.a. i den närbelägna Buskstugan. x) Boken tryckt 1926.
KorsbäckenNumera rivet torp på Markustorp. Låg just där landsvägen korsar en liten bäck, som rinner i nordöstlig räkning.
KoxenNumera riven mindre stuga, som legat strax söder om Skorpa fabrik öster om den nu bebyggda tomten Sågstugan. Stugan har legat på en liten stenig kulle strax vid vägen.
KranstorpetNumera rivet soldattorp på Skog strax söder om byn vid Jt å Ek 1678 (Hanekinds härad).
Kringstorp1 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
KrontallenTorp på Persbo, Skeda socken.
KränstorpTorp på Skälstorp även kallat Kränsbo.
KullenNumera rivet trädgårdstorp sydväst om Gatan vid vägen till Storängen. Möjligen identiskt med det i en handling från 1600-talet omnämnda ”Kulla, en Engh uthi Vist en Åckerstyckia”.
Kvarnen 1Numera riven kvarn och statarestuga på Stafsäter öster om Damin förr även kallad Oxhagen.
Kvarnen 2Äldre namn på Kvarntorpet.
KvarntorpetFörr torp, senare kraftstation, nu undantagsställe på Cedersberg vid Stångån. Vid ett fall, som Stångån bildar här, har förr legat en kvarn, vilken sedermera efterträddes av ett tegelbruk och slutligen av en kraftstation.
Kyrkosäter (Kirkiosäter)Jordegendom, som Bo Jonsson bl.a. tillbytte sig av Staffan Avidsson den 17/1 1370. Denna kan möjligen vara identisk med den ännu kända Kyrkängen i Skog. , omfattande bl.a. nuvarande Skogs Norrgård och Ålderdomshemmet (Källsäter). I så fall skulle Kirkiosäter antingen vara identiskt red eller ha legat i närheten av Gambla kirkio. Ovisst är, huruvida Kirkio säter kan vara identiskt med den 1/4 åtting jord i Skog, som Elena, änka efter Ingevast, den 25/5 1350 gav i testamente till Husbywists prästbord och kyrkobyggnad. I så fall skulle kyrkan i sin tur ha sålt jorden till Staffan Avidsson för att få medel till kyrkobyggnaden. Anledningen till namnet är antingen att sätern ifråga tillhört kyrkan eller att den legat vid eller på platsen för Vist gamla kyrka.
KällsäterFörr torp, nu ålderdomshem på Skogs Norrgård.
KämpestuganNumera försvunnen backstuga på Skog.
Labbenäs1/4 mtl arrendegård på Bjärka-Säby. Det gamla Labbenäs låg på en höjd mera norrut än det nuvarande.
LadugårdsvikBanvaktsstuga vid en vik av St. Rängen nära Bjärka-Säby.
Landamäre1/2 mtl arrendegård ä Bjärka-Säby. Det ursprungliga Landamäre tycks ha legat ungefär vid platsen för nuvarande torpet Storängen. Redan i Jb 1615 kallas emellertid gården öde, och i Sophia Stenbocks jordebok 1657 räknas den jämte Bjärka bland ”lägenheter” under Säby. M Säbykartan 1705 finnas två torp, Landemeretorpen, som lågo vid platsen för det nuvarande Landamäre, och av vilka det ena i Säbykartan 1685 kallas Kockhemmet. Å Torpakartan 1696 förekommer ännu namnet Landamäre på sin gamla plats, men redan i början av 1700-talet torde namnet ha fått vika för Storängen.
LorstuganUndantagsstuga på Vässentorp.
Luddret Även kallat LudretNumera riven stuga på Torpa, möjligen identisk med Grindstugan 1. Grindstugan förekommer i husförhörslängd först 1816, 7 år sedan Luddret försvunnit; låg i Ludderebacken
Lugnet 1Förr torp, nu arrendegård på Torpa. Namnet är föranlett därav att stället, som byggdes år 1843, användes som undantagsställe för fyra avhysta bönder frän gårdarna Göttorp, Skälstorp, Hållingstorp och Torpa Mellangård. Det har sin naturliga förklaring av ställets första användning som en lugn fristad åt de nämnda åldringarna.
Lugnet 2Numera riven stuga på Komministerbostället nordost om Seljsäter. Stugan låg inne i skogen på en lugn och vindskyddad plats.
Lund, VästraFörr grenadjärtorp, nu torp på Vässentorp.
LundbackaNumera okänt torp på Bjärka-Säby.
LundstorpFörr torp, nu arbetarebostad på Skälstorp. En Petter Lund, f. 1731, bodde åren 1755?68 på stället, och troligt är, att han givit torpet namnet Lundstorp
LundstuganUndantagsstuga på Skälstorp.
Långnäs, StoraUrsprungligen fanns endast ett gemensamt namn på de två torpen på Hovetorp.
Långnäs, Lilla Lilla Långnäs Torp finns särskilt angivet första gången 1746, men först på 1600-talet torde särskiljandet i namnhänseende ha vunnit officiellt burskap.
LämboGård i Skeda, som förr tillhört Stafsäter.
LöfhagenNumera rivet torp på Kringstorp, som låg mellan Tolmålen och Rosendal. Enligt uppgift av i trakten boende anlades torpet på greve Saltzas tid, närmare bestämt 1842. En person vid namn C.M. Palmqvist svedde och odlade där, varefter det uppväxte lövskog runt omkring.
Lövsveden 1Torp på Klint, sydost om Hästemo
Lövsveden 2Numera försvunnet torp på Farsbo, som förekommer på kartor och i handlingar från omkring 1700. Även kallat Björksveden.
LöfuddenTorp på Stafsäter.
Lövingsborg 1Undantagsställe på Skogs Norrgård. Tidigare kallat Svanhemmet. Det äldre namnet förskriver sig från en gammal grenadjär, f.d. korpralen G. Svan, som tidigare bott i stugan.
Lövingsborg 2Lägenhet på Kyrkoherdebostället bredvid Eriksholm, snett emot Filbacken.
LötenNumera riven backstuga, förr under Torpa, nu under Lugnet och Säby.
Markustorp1 mtl skatte, som tidvis sammanhört med Bjärka-Säby. Bo Jonsson erhöll 1371 fasta på 3/4 attung i ”Markistorp” och bortbytte 1371 en del av Markustorp till Margaret i Mörketorp. Gården är troligen identisk med det Markussäter som 1402 inlöstes av Bo Jonssons arvingar frän Tomas von Vitzen.
Mellangården 1En av gårdarna i Torpa by.
Mellangården 2En av gårdarna i Skoga by, även kallad Mellanliden.
MosshultFörr torp, nu skogsarbetarebostad på Bjärka-Säby.
MumsmålenFörr torp, nu arrendegård på Bjärka-Säby.
MurtorpetNumera obebott torp på Styvinge. Kallades 1691 Muremästerre torpet
MyranTorp på Stafsäter. Strax söder om torpet har enligt gamla kartor i äldre tider gått ett kärrstråk fram, en s.k. drägg, vilket troligen föranlett namnet på det bredvid liggande torpet.
MårdstorpNumera till Sturefors hörande gård, som förut tillhört Bjärka-Säby. Gården ägdes redan 1379 av Bo Jonsson.
MölnaregårdenMjölnarens vid Skorpa gård.
NergårdenEn av gårdarna i Risnäs by norr om Spånggården.
NordanbackaKomministerbostället i Vist.
Norrgården 1Den nordligaste belägna gården i Torpa by.
Norrgården 2Den nordligast belägna gården i Skog.
NyboleEn av gårdarna i Torpa by. Anledningen till namnet är, att denna gård bildades sist av Torpagårdarna, vilka ursprungligen voro Norr-, Sör- och Mellangårdarna.
Nybygget 1Numera rivet trädgårdstorp, vid Göttorp.
Nybygget 2Yngre namn på Knagglekulle.
NydalFörr torp, nu skogsarbetarbostad på Säby.
Nyhagen StpNorrberga. Ersatte Skärpan ca 1880.
Nysäter 1Numera rivet litet torp i Tjugumåla Skog på Torpa ägor.
Nysäter 2Stuga på Skog väster om Brahus.
NytorpetTorp på Styvinge.
NäckanEtt dagsverkstorp på Hållingstorps ägor, som 1587 byttes från kronan till huvudgården Säby. Är troligen detsamma som Åkroken.
ParadisNumera rivet knekttorp – ursprungligen vanligt torp – på Skog, beläget nordost om hemmanet Labbenäs. Torpet gjordes till knekttorp när det gamla knekttorpet vid Skogs by, Kranstorp, revs.
PersboUtgård till Stafsäter i Skeda socken.
PinnerumFörr torp, nu arrendegård på Hållingstorp.
PirumTorp på Stafsäter.
PålandFörr torp, nu statarbostad på Hovetorp.
Prästgårds KällsätterBoställe beläget VSV om Seltorp och söder om Eriksholm. Övergavs 1860.
 
RingetorpNumera på Sturefors belägen gård, som fordom tillhört Bjärka-Säby. Bestod ursprungligen av två hemman om 1/4 och 1/8 mtl, som först nämnas 1379 då Bo Jonsson tillbytte sig jord i ”Yffrathorpeno” och i ”Nidra thorpeno i Ringwidhathorp”. Hemmanen kallas tidvis Stora resp. Lilla Ringetorp.
Ringsnäs1/2 mtl arrende gård på Bjärka-Säby.
RisnäsNumera på Sturefors belägen by, vilken förut tillhört Bjärka-Säby-komplexet. Redan 1370 tillbytte sig Bo Jonsson jord i ”Risanaes” och utökade besittningen ytterligare 1371 och 1384. Redan 1455 skildes gårdarna från Bjärka-Säby.
RompedalEtt numera okänt torn, på Säby, son, omnämnes i Carl Perssons gårdslängd 1675.
RosendalNumera rivet torp på Kringstorp, som förr legat på Tolmålen.
RosendalVreta
RosenkrikÄven kallad Kriken eller Krickan. Omnämnd i ett pergaments brev 1448: ”Litin thorpstadh i sama aegho liggiandes som heter Roosenkrik i norra gaerdheno i sama by” (d.v.s. Skog). Numera odlad äng, Kriken, på Skog nordväst om Byängen.
RudanTorp på Risnäs ägor beläget ca 3 km söder om byn.
RusthålletGård på Skog mellan Mellangården och Sörgården.
RyttaretorpetNumera försvunnet gammalt torp på Skog.
RävtomtaBinamn på prästgården i Vist. (Kyrkobok 1908).
RävängenTorp och utjord, som förr hört till Vist Prästgård, beläget norr om Sturefors åt Skrinhult till.
SadelmakaretorpArrendegård på Hållingstorp.
SandTorp på Stafsäter
SeljsäterArrendegård, som förut tillhört Stafsäter.
SeltorpArrendehemman, som förut tillhört Stafsäter
SjöbergetTorp på Markustorp strax öster om sjön Juten.
SjöstuganMera skämtsamt även kallad Galtebo. Ursprungligen namn på en stuga vid Rängen nedanför nuvarande trädgårdsmästare bostället, där orangeriet nu ligger (1926). Platsen framför stugan, vid vilken fanns en grind på gärdsgården mot Stohagen, användes som liggplats av svin, vilka betade i hagen och mot kvällarna brukade komma fram till grinden.
SjösäterÄven kallat Sjösätra, förr Sjögesäter. Förr torp, nu till Bjärka-Säby hörande arrendegård på Skog.
SjövallaNumera försvunnen gärd, som under Bo Jonssons tid tillhörde Bjärka-Säby-komplexet. Har legat på sjön Erlångens västra strand.
SjöändanTorp på Markustorp vid sjön Jutens norra ända. Förr funnos där två torp, Västra och Östra Sjöändan.
SkattegårdenEn av gårdarna i Skog.
SkogBy i Vist, som tidvis hört till Bjärka-Säby-komplexet. Numera hör dit endast 1/2 mtl Skogs Norrgård. I Skogs by funnos ursprungligen tre gårdar; Sörgården, Norrgården och mellan dessa Mellangården eller Rusthållet (två gårdar), samtliga på östra sidan av byvägen. På västra sidan tillkom sedan Skattegården och slutligen utbrötos Östergården från Mellangården och längst i norr Skogs Norrgård från Norrgården. Vidare togo de två gårdarna på Mellangården eller Rusthållet var sitt av dessa gemensamma namn. På så vis fick man slutligen följande sju gårdar: Sörgården, Norrgården, Mellangården, Rusthållet och Skattegården i den gamla byn samt Östergården och Skogs norrgård ett stycke utanför.
SkogenÄven kallat Skogstorp. Numera rivet torp på Skog åt Ebbetorp till. Har tidigare tillhört Säby. Ligger mitt inne i ett barrskogsområde.
SkojarstuganNumera riven stuga på Cedersberg i närheten av Skyttorpet. Stugan var på den tid, då Cedersbergs glasbruk fanns, ett ökänt tillhåll för glaskörare, tattare och hästskojare.
SkorpaKvarn på Hovetorp vid Skorpafallen i Stångån. Den gamla kvarnen låg på Skälstorps mark. Namnet hänför sig säkerligen till det på fallens östra strand uppstigande bergmassivet. På östra sidan av berget har legat ett torp, Skorpetorp, som omnämnes redan i Jb 1555.
SkrinhultTorp på Vist prästgård. Jorden är mager och dåligt och dessutom saknas betesmarker (det gamla ordet skrin betyder mager, ofruktbar torr). Torpet skall enligt sägnen en gång i tiden ha skänkts av Bjelkeska familjen som faddergåva till en prästdotter.
SkräddartorpetNumer a försvunnet torp på Skog, väster om Nasen och öster om Ryttartorpet.
Skyttetorpet 1Numera försvunnet torp på Cedersberg strax nordväst om gården på västra sidan av landsvägen.
Skyttetorpet 2Numera försvunnet torp på Ringsnäs mellan Vässentorp och Ringsnäs ungefär vid Soldattorpet å Ek 1878.
Skälstorp1 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Skärpan StpNorrberga
SmedstuganEn numera riven liten backstuga på Torpa, som var belägen nedanför Ludderebacken mitt emot Grindstugan. Enligt uppgift var stugan så smal invändigt att den var som ett bås.
SmedstorpTorp på Bjärka-Säby.
SmulanNumera rivet torp på Markustorp väster om Kammarbo och Långa lyckan vid Mörketorpsgränsen. Den till torpet hörande åkerjorden består endast av små här och där liggande lappar.
SnarbyggetNumera riven lägenhet på Husby.
SnickaretorpetNumera försvunnet torp på Styvinge.
SnöromTorp på Stafsäter.
SolbackenTorp på Hovetorp.
SolbergaTorp på Hovetorp.
SolängenVilla vid Rängen, strax väster om Säby bro.
SparrvikÄven kallat Sparrvikstorpet. Numera rivet torp på Labbenäs strax innanför Sparrviken. Viken kar fått namnet av att den tjänat till upplagsplats för timret från Skoga skogar, vilket på vintern kördes ner på isen för att på våren flottas vidare till Säby och andra orter utefter Rängensjöarnas stränder.
SpjutFörr även kallat Spjutet, Spjuthem, Spjutstugan och Spjut torpet. Torp på Göttorp. Hör numera till Sturefors.
SpånggårdenGård i Risnäs by, närmast Stångån. Gården låg mitt för en gammal över ån ledande spång, som numera efterträtts av järnvägsbro.
StafsborgTorp på Stafsäter.
StafslundTorp på Stafsäter.
StafsäterSäteri under Bjärka-Säby.
StampenNumera riven stampkvarn som legat vid Skorpa på västra sidan om Stångån ungefär mellan gamla Skorpa kvarn och nuvarande fabriksanläggningen.
StengårdenGård i Risnäs by. Den ligger på det stenigaste området av byn.
Stensäter 1Numera rivet torp på Tjugumålens skog.
Stensäter 2Torp på Styvinge. Terrängen vid båda ställena mycket stenig.
StjärnstuganF.d. grenadjärtorp på Skälstorp.
StohagenTorp mellan Sturefors och Vreta by
StorgårdenGård i Risnäs by.
StorängenTorp på Säby vid ändan av Säby Storäng nära Landamäre.
SträngnäsNumera rivet torp på Stafsäter. Torpet var beläget i Skeda s:n på rågången mellan Skeda och Vårdnäs och en halv kilometer från Vist rågång.
StubbetorpSe Eketorp.
StubbarydslaGård i Vist, som Bo Jonsson 17/1 1370 tillbytte sig av Staffan Avidsson.
StyvingeEn kronan tillhörig by om två hemman å 3/4 mtl, som fordom tillhört Bjärka-Säby.
StyvingetorpFörutvarande torp på Säby, numera försvunnet.
SvanhemmetSe Lövingsborg.
SvartsäterFörr gård, sedan fattighus, numera skola på Stafsäter.
SvedenTorp på Markustorp vid Sjöberget.
SydhranEke Egendom, som Bo Jonsson den 13/6 1382 bl.a. köpte av Magnus Skräddare i Skog. Den var säkerligen belägen söder om Skog vid gränsen mot Vässentorp, strax söder om den nuvarande lägenheten Adolfsberg eller Ekelund 2.
SäbyDen ena av Bjärka-Säby-godsets båda huvudgårdar, ursprungligen belägen på platsen för det nuvarande gamla slottet.
Säby broArbetarebostad på Bjärka-Säby vid Stångåns utlopp ur Rängen.
SäbykvarnKvarn som fordom legat vid Säby bro.
SätraUrsprungligen äng på Säby, senare på Hovetorp, då den uppodlades till åker och slutligen efter 1904 arrendegård på Bjärka-Säby
Söderhult eller SörhultTorp på Persbo i Skeda socken.
Sörgården 1Den sydligaste gården i Torpa by.
Sörgården 2Den sydligaste gården i Skogs by.
SörängenFörr även Söderängen. F.d. torp, nu backstuga på Stafsäter.
Tjugumålen St.Arrendegård på Bjärka-Säby.
Tjugumålen L:aTorp sydost om nuvarande Tjugumålen.
ToleboGård i Skeda s:n vilken tillhört Stafsäter.
Tolebo L:aBinamn på Buskstugan.
TolmålenFörr torp nu arrendegård på Kringstorp.
TolstorpFörr torp, nu arrendegård på Kringstorp. Förr även kallat Morlet, vilket var ett skämtsamt namn på den gamla torpstugan på Tolstorp, som revs omkring 1870 och ersattes med den nuvarande. ”Johannes i Morlet” var trög och saktfärdig av sig (morler).
Tomta 1Torp på Torpa i söder nära landsvägen. Torpet anlades omkring 1850 av torparen G.A.Ströms i Brommetorp fader, vilken fick jorden till ”donationshemman”, byggde upp gårdshusen och odlade åkern. Något namn på platsen lär inte ha varit känt förut.
Tomta 2Numera försvunnen gård, som kan antagas ha legat innanför Fårviken söder om Stafsäter. Det gamla namnet ”Wijken Forntompta” tyder på att senare leden är ett gammalt gårdsnamn, som viken helt enkelt övertagit.
TorpaNumera nedriven, till Bjärka-Säby lagd större by på 4 mtl som var belägen ett stycke sydost om nuvarande Bjärka-Säby järnvägsstation. Byns stora skattekapacitet på 1400- och 1500-talen tyder Då att byn redan i slutet av 1300-talet måste ha varit en ganska ansenlig by.
TorpahemmetTorp på Säby, son nämnes bland nybyggda torp i början av 1700-talet.
ThorpumstadaEn troligen i norra delen av socknen belägen plats, som omnämnes i brev av den 27/5 1403. Vid den i nämnda brev omtalade undersökningen angående ett 50 år tidigare gjort jordaskifte mellan Bo Jonsson och Vist kyrka, närvar bland vittnena även en ”Agmund i Thorpumstada”. Då den omtvistade marken låg i Husby, Sturefors och Risnäs (möjligen Skog) och övriga vittnen voro från socknens nordliga del, är det väl sannolikt att även Agmund var hemma i denna trakt. I brevet 1445 omtalas ”een lithin thorpstadh” på. Skog, som då benämnes Rosenkrik, och omöjligt är icke, att det är samma plats som senare lagt sig till med det vackrare namnet i stället för det mera enkla Thorpas stadhum.
Tårtarn Förr kallad Tåtar eller Tåterslätten (Tåtare – tattare)Numera odlad äng på Skogs Norrgård väster om gården och landsvägen. Enligt sägnen skall en tattarestuga ha legat i trakten, och då det enligt kartan av 1696 låg en stuga i ängens sydvästra hörn, är det möjligt, att det är denna stuga som varit tillhåll för tattare.
TägnebyNumera riven och under Sturefors avhyst gård, som delvis redan på Bo Jonssons tid tillhört Bjärka-Säby-komplexet. År 1370 tillbytte sig nämligen drotsen av Staffan Avidsson bl.a. en sjättedels attung i ”Tegnaby skog sunnan ana” (söder om ån). Gården låg dock norr om ån strax öster om Vist kyrka, där en plommonskog ännu i dag utvisar dess forna belägenhet.
UggletorpUtjord på Äskebäcken, som förr tillhört Bjärka-Säby
UlriksdalNumera rivet torp på Vist Komministerboställe norr om Lugnet.
VallmoNumera obebott gammalt soldattorp på Skog strax nordväst om byn och norr om Brahus.
VässentorpUrsprungligen Västrathorp. 1/4 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
VästralundUndantagsstuga under Karsnäs. Byggd 1849 för Karl Fredrik Lund.
VästeråsTorp på Stafsäter i söder vid Vårdnäsgränsen. Ligger väster och söder om en hög ås.
ÅkrokenFörr torp, nu arrendegård på Hållingstorp. Möjligen från början kallat Näckan (se detta ord).
ÅnvägaGård i Skeda socken, som förut tillhört Stafsäter.
ÅttingenNumera raserad utjord på Skogs ägor, vilken en tid hört till Bjärka-Säby Skall enligt traditionen i forna tider ha varit ett åttondels hemman i Skog, vilket låg på den gamla Norrgårdens ägor innan denna flyttades ut ur byn. Hemmanet kom senare som utjord under Bjärka-Säby, men skiftades åter till Skogs by och lades till Skattegården. Den gamla för längesedan rivna stugan torde ha legat nära platsen för Skattegårdens nuvarande ladugård.
ÄngstuganStugan på Skogs Skattegård utmed vägen vid gamla Byängen.
ÄskebäckenGård i Skeda, som förr tillhört Bjärka-Säby.
ÖverbyEn av gårdarna i Risnäs by. Yfraby omtalas redan den 10/3 1286, då Olof i Lysanaes testamenterade till Husby (Vist) kyrka en hemmansdel i sagda by.
ÖverriketUnder medeltiden Yfra Eke och senare även Över Rikena. Namnet uppenbarligen identiskt med det Yfra Eke, varav Elena i Skog, änka efter Ingevast, den 25/5 1350 testamenterade en attung till Vist kyrkobyggnad. Det nuvarande Överriket är en åkerlycka på. Skog väster och sydväst or, Asplund, ungefär mellan Adolfsborg och Asplund. Den gränsar intill den lilla ekbacken, nedan för vilken Asplund ligger. På backens krön finnes en överväxt grund till en liten stuga, men dess ålder har icke bestämts. Omöjligt är icke, att vi här ha platsen för det gamla Yfra Eke och möjligen rent av resterna av någon till den gamla gården hörande byggnad Grunden behöver ju därför icke förskriva sig från 1300-talet. Gården kan ju ha funnits och varit bebyggd långt senare.
ÖrebroTorp på Stafsäter vid vägen mellan Flådra och Stafsborg.